Algemene Voorwaarden

Artikel 1 / Definities
a) Cliënt en/of contractant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Wizzo een overeenkomst heeft afgesloten.
b) Wizzo : Wizzo B.V..
c) Producten: Alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Wizzo en Cliënt.

Artikel 2 / Aanbiedingen, offertes en overeenkomst
a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Wizzo goederen en/of diensten van welke aard ook aan Cliënt levert.
b) Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk verklaring die door een bevoegd vertegenwoordiger van Wizzo is ondertekend.
c) Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden.
d) Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
e) Alle aanbiedingen en andere uitingen van Wizzo zijn vrijblijvend, tenzij door Wizzo schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Wizzo opgegeven eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Wizzo zijn aanbieding baseert.
f) Offertes zijn 1 maand geldig tenzij anders is overeengekomen. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

Artikel 3 / Leveringstermijnen

a) Alle door Wizzo genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Wizzo bekend waren. Wizzo spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Wizzo niet in verzuim.
b) Cliënt kan geen aanspraak maken op eventueel ontstane schade door een overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn.
c) Wizzo is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Wizzo gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen.
d) Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Wizzo en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 4 / Uitvoering van de overeenkomst

a) Wizzo zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
b) Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Wizzo gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
c) Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de dienstverlening, schriftelijk aan Wizzo te worden meegedeeld.
d) Indien Wizzo op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Wizzo. Van meerwerk is eveneens sprake indien een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Wizzo is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 5 / Verplichtingen Cliënt
a) Cliënt stelt Wizzo steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in zijn / haar naam, adres en zijn/haar bank- of gironummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van ingangsdatum van de wijziging, bij gebreke waarvan de datum van ontvangst van mededeling door Wizzo als ingangsdatum zal gelden.
b) Cliënt vrijwaart Wizzo van alle juridische claims met betrekking tot de door Cliënt opgeslagen data,
informatie en dergelijke.
c) Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet conform bovenstaande handelen voor rekening van Cliënt.

Artikel 6 / Aansprakelijkheid

a) Wizzo behoudt zich het recht voor van haar cliënten te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en kort voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat. In alle andere gevallen kan Wizzo niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie.
b) Wizzo is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals computervirussen.
c) Wizzo is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
d) Wizzo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van geleverde Producten veroorzaakt door derden.
e) De eventuele aansprakelijkheid van Wizzo is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
f) Wizzo is niet aansprakelijk voor schade aan geleverde Producten of programmatuur veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Wizzo werkzaam zijn.
g) Indien geleverde Producten of programmatuur een advieswerkzaamheid betreft wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvoorziene omstandigheid en de gevolgen daarvan. De Client spant zich in voor de voorziening van, of toegang tot, de juiste en volledige informatie van (derde) partijen en/of producten waarop Client invloed kan uitoefenen.

Artikel 7 / Betaling en prijs
a) Cliënt dient de door Wizzo uitgeschreven factuur via overmaking van het totaalbedrag te voldoen. Het betalen van facturen dient ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Cliënt die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Wizzo bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een direct opeisbaar bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,00.
b) Alle door Wizzo uit de overeenkomst met Cliënt voortvloeiende kosten komen voor rekening van Cliënt.
c) Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
d) Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
e) Wizzo mag zonder reden vooraf een voorschot vragen voor projecten die uitgevoerd worden voor Cliënt.
f) Indien Cliënt in enig opzicht niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn overeengekomen in een relatie met Wizzo, is hetgeen hij uit de hoofde van die relatie verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. Wizzo is in het geval van ingebrekestelling gerechtigd naar haar keuze alle in het kader van die relatie gestelde zekerheden of gedeelten daarvan te realiseren, ten einde uit de opbrengst te verhalen hetgeen aan Wizzo volgens haar administratie verschuldigd is, inclusief de wettelijke rente en de door Wizzo te specificeren kosten.
g) Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
h) Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt, geldt dat Wizzo gerechtigd is
schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

Artikel 8 / Eigendomsvoorbehoud

a) Wizzo behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Wizzo aan Cliënt geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Wizzo ten behoeve van Cliënt in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Wizzo van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van Cliënt in de nakoming van de tussen Wizzo en Cliënt gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 9 / Intellectueel eigendom
a) Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de levering van Producten en programmatuur voortkomende rechten van intellectueel eigendom (waaronder het octrooirecht en het auteursrecht) toe aan Wizzo. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Wizzo daartoe bevoegd.
b) Cliënt verkrijgt niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van Producten of programmatuur geleverd door Wizzo.
c) Het is Cliënt niet toegestaan om zonder toestemming van Wizzo aan haar geleverde software van derden en complete- alsmede deelproducten ontwikkeld door Wizzo door te verkopen, uit te lenen of om willekeurige redenen te dupliceren of te wijzigen zonder daarvoor schriftelijke toestemming van Wizzo te hebben verkregen.
d) Het is Wizzo toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Producten of
programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de Producten of programmatuur. Het is Cliënt niet toegestaan om een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Cliënt geen reservekopie van Producten of programmatuur kan maken, zal Wizzo Cliënt desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

Artikel 10 / Overmacht

a) Wizzo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik worden gemaakt.
b) Indien de overmachtstoestand veertien dagen heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft Cliënt geen recht op schadevergoeding, ook niet als Wizzo enig voordeel mocht hebben.
c) Wizzo is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die het gevolg is van overmacht.

Artikel 11 / Beëindiging
a) Cliënt is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst ontbinden, hierbij zal de vooraf overeengekomen ontbindingstermijn in acht worden genomen.
b) Indien er geen ontbindingstermijn is overgekomen is een ontbindingstermijn van een kwart van de looptijd van de overeenkomst van toepassing met een minimum van 3 maanden.
c) Indien Wizzo met een cliënt een overeenkomst aangaat betreffende een langdurig project zal bij
tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door Cliënt de al verrichte werkzaamheden onmiddellijke opeisbaar worden. Bij berekening van het factuurbedrag zullen de al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd naar rato worden gefactureerd.
d) Wizzo heeft het recht de overeenkomst met een cliënt met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding indien Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling verkeert.

Artikel 12 / Slotbepalingen
a) Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
b) Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
c) Wizzo heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan Cliënt. Cliënt kan de overeenkomst opzeggen tegen de datum dat de wijziging van kracht wordt. Aangegane projecten met Cliënt zullen naar rato worden afgerekend.
d) Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
e) Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt blijven de overige artikelen hun werking behouden. De rechten en plichten voortvloeiende uit het niet van toepassing verklaarde gedeelte van de overeenkomst zullen zo veel mogelijk vastgesteld worden op dezelfde wijze als de wijze waarop het in de niet van toepassing verklaarde artikel was bedoeld.