Privacyverklaring

Versie april 2018

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Wizzo B.V. en haar onderliggende labels hierna te noemen “Wizzo”. In deze verklaring verschaft Wizzo informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en websites van Wizzo. Wizzo gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 april 2018. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wizzo verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, websites, hosting platformen, systeembeheer en applicaties, producten, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze websites.

Door het aanmaken van een account of profiel, afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van de app en/of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan Wizzo om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Onze website en diensten zijn niet gericht op minderjarigen onder 18 jaar en wij verzamelen niet bewust informatie van minderjarigen. Als u vermoedt dat wij onverhoopt persoonsgegevens hebben verzameld over minderjarigen, neem dan contact op via support@wizzo.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Wizzo, gevestigd aan De trompet 2222 te Heemskerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85054356 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

• Naam, e-mailadres, telefoonnummer en factuur- en adresgegevens;
• IP-adres, cookies, locatie informatie, datum en tijd, browsertype en verrichte acties op onze websites;
• Logfiles die informatie bevatten over toegang tot en gebruik van diensten die u bij ons afneemt;
• E-mail en andere correspondentie die betrekking heeft tot het gebruik van onze diensten.

Verzameldoelen

• Om u te voorzien van ondersteuning;
• Om te informeren over onderhoud en andere relevante werkzaamheden die betrekking hebben tot onze diensten;
• Voor financiële en administratieve doeleinden;
• Voor het versturen van nieuwsbrieven en andere bedrijfsinformatie (indien u zich hiervoor heeft aangemeld);
• Voor het verbeteren van onze producten en dienstverlening;
• Voor technische analyses bij problemen;
• Voor informatieoverdracht in het geval van een verkoop, fusie, consolidatie of overname van het bedrijf;
• Bij dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims.

Binnen de App, website en/of het systeem van Wizzo worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan Wizzo de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Wizzo bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Wizzo is een wettelijke/contractuele/noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Wizzo te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Wizzo aan te gaan.

Cookies gebruiksanalyse

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

Om het bezoek en het gebruik van onze websites doorlopend te kunnen analyseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt die ons inzicht verschaffen in het bezoek van de verschillende onderdelen en pagina’s. Deze gegevens gebruiken wij om de structuur, navigatie en inhoud te kunnen analyseren en verbeteren. De statistieken en overige rapportages zijn voor ons niet herleidbaar naar personen.

Voor de cookies die hierbij worden geplaatst en de mogelijke data die hiermee wordt verzameld, verwijzen wij naar de volgende pagina: https://www.google.com/policies/privacy

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

Wizzo bewaart de gegevens totdat betrokkenen het desbetreffende Account en/of App afmelden en/of verwijderen. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun Account verwijderen of de gegevens binnen het Account wijzigen.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens

Voor een correcte werking van onze dienstverlening maken wij gebruik van derde partijen en partners. Het is deze partijen niet toegestaan om de informatie die wij met hen delen op een andere manier te gebruiken dan de doeleinden waarvoor deze partijen door ons zijn ingeschakeld. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen, verkopen of verhuren aan bedrijven of de overheid zonder uw toestemming, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of worden.
Wij kunnen uw informatie delen om de volgende redenen:
• Indien uw informatie noodzakelijk is voor serviceproviders die voor u benodigde diensten aan Wizzo
• leveren en aan strategische partners die ons helpen Wizzo te vermarkten, zoals bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven;
• Het verwerken van online betalingen en het voeren van de boekhouding;
• Om u te voorzien van ondersteuning (echter alleen na uw expliciete toestemming);
• Wanneer we wettelijk verplicht zijn of wettelijk worden verplicht om informatie bekend te maken, zoals een geldige rechterlijke uitspraak of een geldige dagvaarding. Wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een geldig verzoek van de overheid;
• Om onze algemene voorwaarden af te dwingen;
• Als een overdracht van uw gegevens vereist is in het geval van een reorganisatie, fusie of verkoop van het bedrijf;
• Als we vaststellen dat verzamelde informatie geen persoonsgegevens bevatten en u niet identificeren.

Hoe beveiligen wij uw gegevens

Wizzo gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een Account kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het Account kunnen betrokkenen tevens de door hun opgegeven informatie wijzigen.

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u vragen of klachten hebt over het privacybeleid van Wizzo, kunt u contact met ons opnemen via support@wizzo.nl of telefonisch via 0251 501675. Wij behouden ons het recht om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. In geval er een wijziging van ons privacybeleid plaatsvindt, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.